test

Regulamin serwisu

Celem serwisu jest udostępnianie aktualnych, syntetycznie zebranych i dostępnych w jednym miejscu informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą we wszystkich możliwych branżach oraz prezentacja tych informacji w formie rankingów powstałych na podstawie ocen innych użytkowników. Informacje te są szczególnie cenne, gdyż stanowią „głos ludu”, na który Operator Serwisu, zapewniający jedynie płaszczyznę dla ekspozycji doświadczeń użytkowników, nie ma wpływu.

 1. DEFINICJE POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE

  1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin określający zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu,
  2. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Serwisu na podstawie Regulaminu.
  3. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Operatora, dostępny pod adresem internetowym strony na której znajduje się Użytkownik.
  4. Operator Systemowy Serwisu – oznacza podmiot zarządzający Serwisem, którym jest Global Information Ltd. Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH96960, Marshall Islands.
  5. Opinie – oznaczają wszelkie oceny, recenzje, komentarze, wypowiedzi lub poglądy o Podmiotach zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie, stanowiące ich subiektywne spojrzenie na przedmiot wypowiedzi.
  6. Kod Zgłoszenia – oznacza indywidualny kod otrzymany przez autora dodanej opinii w chwili jej dodania w Serwisie na adres podany w treści formularza dodawania komentarza umożliwiające autorskie zarządzanie wystawiona Opinią.
 2. ZAMIESZCZANIE OPINII W SERWISIE

  1. Do zamieszczania Opinii w Serwisie uprawniony jest każdy użytkownik sieci Internet. Zamieszczanie Opinii w Serwisie jest bezpłatne oraz nie wymaga dokonania rejestracji w Serwisie.
  2. Dodawanie Opinii w Serwisie odbywa się za pomocą formularza opinii, a warunkiem zamieszczenia Opinii jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika wszystkich pól formularza, tj. wpisanie tematu oraz treści artykułu, podanie adresu e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników Serwisu) oraz oznaczenia Użytkownika.
  3. Opinia zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie publikowana jest niezwłoczne po jej dodaniu przez Użytkownika.
  4. Po zamieszczeniu Opinii w Serwisie autor na podany adres e-mail otrzymuje potwierdzenie dodania Opinii oraz Kod Zgłoszenia umożliwiający bezpłatną możliwość edycji oraz usunięcia wystawionej Opinii.
  5. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za Opinie zamieszczone przez niego w Serwisie.
  6. Użytkownik zgadza się i potwierdza, że zamieszczenie Opinii w Serwisie jest równoznaczne z podaniem jej do wiadomości publicznej i ujawnieniem jej treści innym osobom, w tym w szczególności Użytkownikom Serwisu, jak również innym osobom korzystającym z sieci Internet. Użytkownik zamieszczając Opinię w Serwisie wyraża zgodę na indeksowanie zamieszczonej przez niego Opinii przez wyszukiwarki internetowe.
  7. Forum zapewnia pełną anonimowość autorom każdego wpisu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa anonimowości autor danej opinii może pomijać nazwy firm, osób zastępując je dowolnymi znakami/literami utrudniającymi identyfikację autora.
  8. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania netykiety - http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta
 3. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIENIA OPERATORA ZWIĄZANE Z DODAWANIEM OPINII ORAZ ZARZĄDZANIEM OPINIAMII

  1. Operator zastrzega, że nie udostępnia żadnych danych i informacji na temat Użytkowników zamieszczających Opinie w Serwisie.
  2. Operator nie weryfikuje treści Opinii zamieszczanych przez Użytkowników przed ich opublikowaniem w Serwisie, zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia w każdym czasie Opinii zamieszczonej przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności, gdy Opinia zawiera:
   1. treści naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu,
   2. treści posiadające charakter szykanujący, dyskryminujący, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub
   3. treści sprzeczne z polityką Operatora, szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów.
  3. Operator ma prawo do nieodpłatnego korzystania z całości lub części Opinii zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu według własnego uznania oraz do rozpowszechniania, publikowania, kopiowania całości lub części Opinii, na co Użytkownik wyraża zgodę.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Opinii w każdym momencie, streszczania lub kasowania całości lub części Opinii, albo dokonywania zmiany wartości wybranej oceny, o ile uzna, że zamieszczone Opinie naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
  5. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu poprzez blokadę adresów IP lub całych klas bez podania przyczyn.
  6. Zduplikowane tematy są usuwane. Przed dodaniem tematu należy skorzystać z wyszukiwarki i sprawdzić czy na dany temat toczy się już dyskusja.
  7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w Opiniach, w tym za prawdziwość i rzetelność jakichkolwiek danych i informacji podawanych przez Użytkowników.
  8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez nich z Serwisu, za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu, za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych, ani za szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu i zamieszczeniem przez Użytkownika Opinii.
  9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w dostępności i korzystaniu z Serwisu, w szczególności jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji, konserwacją sprzętu albo oprogramowania, przyczynami niezależnymi od Operatora (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich). Operator nie odpowiada za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Operatora.
 4. REKLAMACJE DOTYCZĄCE DODAWANYCH OPINII

  1. Operator nie przyjmuje i nie realizuje reklamacji oraz zgłoszeń w zakresie warstwy merytorycznej wystawianych Opinii.
  2. Operator udostępnia możliwość bezpłatnej edycji lub usuwania treści wystawionej Opinii dla każdego jej autora. W tym celu należy skorzystać z zakładki „zgłoś nadużycie” dostępnej pod każdym komentarzem, wybrać opcję „jestem etnicznej, faszystowskie, pornograficzne, powszechnie uznane za wulgarne lub propagujące przemoc, reklamy, cenniki, ogłoszenia, oferty, autorem wpisu”, następnie wpisać w pole formularza „kod zgłoszenia” (przesłany do autora Opinii w chwili jej dodawania). Po wpisaniu i zautoryzowaniu Kodu Zgłoszenia Autor Opinii zostanie automatycznie przeniesiony do formularza dodanej opinii, którą będzie mógł dowolnie edytować lub usunąć.
  3. Operator udostępnia możliwość odpłatnego usunięcia treści wystawionej Opinii. W tym celu należy skorzystać z zakładki „zgłoś nadużycie” dostępnej pod każdym komentarzem, wybrać opcję „ nie jestem autorem wpisu”, uzupełnić dane formularza zgłaszającego, dokonać opłaty przy pomocy płatności internetowych. Po otrzymaniu wpłaty system automatycznie zawiesi publikację wybranej Opinii.
  4. Reklamacje w sprawach związanych z dodawanymi Opiniami wyłącznie w zakresie ujawnienia w nich słów oraz treści posiadających charakter szykanujący, dyskryminujący, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, faszystowskich, pornograficznych, powszechnie uznane za wulgarne lub propagujące przemoc, reklamy, cenniki, ogłoszenia, oferty mogą być kierowane do Operatora za pośrednictwem formularza reklamacyjnego Serwisu, znajdującego się w lewym dolnym rogu formularza „zgłoś nadużycie” dostępnego pod treścią każdej Opinii, a dostępnego przy każdej Opinii pod przyciskiem „ocenzuruj treści”.
  5. Osoba zgłaszająca wniosek „ocenzuruj treści” obowiązana jest do prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego, o którym mowa w powyższym punkcie, w szczególności poprzez wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, wykazanie zasadności reklamacji, podanie danych identyfikujących osobę zgłaszającą reklamację, w tym w szczególności imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, podanie danych identyfikujących Opinię, której dotyczy reklamacja, a także konkretnego uzasadnienia związanego ze składaną reklamacją.
  6. Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora w kolejności otrzymywanych zgłoszeń, w terminie 90 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia przez Operatora, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego przez zgłaszającego reklamację.
  7. Operator zastrzega, że zgłoszenia niekompletne, niezgodne z niniejszym paragrafem, zawierające nieprawidłowe lub nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie usunięte z kolejki oczekujących na rozpatrzenie, bez dalszej ich weryfikacji oraz bez udzielenia odpowiedzi.
  8. Reklamacje zgłaszane w innym zakresie oraz innej formie niż wskazana w niniejszym paragrafie są automatycznie usuwane z systemu i nie są przekazywane i rozpatrzenia przez Operatora.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 najgorsza-praca.com.pl | regulamin